Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale , jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością.
Podstawowym terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Gminy Inowłódz, a jego siedzibą jest Spała. Dla potrzeb realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a także za granicą.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
Stowarzyszenie jako stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591), ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689) wraz ze zmianami (Dz. U. z 2001 roku Nr 22 poz. 249) oraz niniejszym statutem.
Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach i przyjmuje następujące zasady działania:
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków a do prowadzenia spraw może zatrudnić pracowników,
2. Członkowie Zarządu /lub inne osoby upoważnione przez Zarząd/ mają prawo do zwrotu kosztów poniesionych na załatwienie spraw organizacyjnych w tym kosztów podróży i diet.,
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach a dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Cele i zasady działania
Celem działalności stowarzyszenia jest:
1. Kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku Spały, Gminy Inowłódz oraz regionu jako atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
2. Tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
3. Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu,
4. Promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania stowarzyszenia,
5. Prowadzenie informacji turystycznej o terenie działalności stowarzyszenia,
6. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych,
7. Współdziałanie z samorządem lokalnym przy tworzeniu planów rozwoju turystycznego gminy,
8. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych,
9. wspieranie rozwoju lokalnej turystyki,
10. doskonalenie kadr turystycznych.
11. Przejawianie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności oraz podejmowanie przedsięwzięć turystycznych, kulturalno – oświatowych oraz ochrony środowiska.

Swoje cele Stowarzyszeniowe realizuje poprzez:
1. przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych oraz uczestnictwo w przedsięwzięciach promocyjnych,
2. planowanie i koordynowanie organizacji imprez turystycznych, kulturalno – oświatowych i promocyjnych w regionie,
3. inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych,
4. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie turystyki,
5. działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą, organizowanie akcji promocyjnych w zakresie turystyki,
6. udział w imprezach promocyjnych oraz targach krajowych i zagranicznych, koordynację działań w zakresie realizacji kalendarza imprez turystycznych.
7. wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki, poszanowania historii w tym dziedzictwa narodowego, tradycji i obyczajów.

Działalność gospodarczą Stowarzyszenie  prowadzi poprzez:

1) Działalność organizatorów turystyki

2) Sprzedaż detaliczną pozostałych używanych wyrobów prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach 47.49.Z

3) Wydawanie książek 58.11.Z

4) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z

5) Działalność  pośredników turystycznych 79.11.B

6) Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B

7) Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów 82.30.Z

8) Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z

9) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z

10)Działalność związana z wystawianiem  przedstawień artystycznych 90. 01.Z

11) Działalność portali internetowych 63.12.Z