Podstawowymi celami statutowymi naszego stowarzyszenia są m.in.
1. kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku Spały, Gminy Inowłódz oraz regionu jako atrakcyjny turystycznie w kraju i zagranicą
2. tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych
3. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu
4. promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych
5. wspieranie rozwoju lokalnej turystyki
Realizując cele statutowe stowarzyszenie w latach 2005-2015 podjęło m.in. następujące działania:
1. Zainicjowanie w 2005 roku i objęcie patronatem Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego w Spale
2. Zorganizowanie wspólnie z Gminą Inowłódz uroczystość 60-lecia rocznicy śmierci i 80 rocznicy zaprzysiężenia Profesora Ignacego Mościckiego na prezydenta RP
3. Zorganizowanie wycieczek rowerowych w ramach akcji „ Rowerowa Spała”
4. Wsparcie finansowe Festiwalu Muzyki Klasycznej w Inowłodzu
5. Na wniosek LOT w Spale Skansen Rzeki Pilicy otrzymał tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego w roku 2005 w Polsce
6. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem dziennikarskim w ramach „ Media wśród Nas- Dolina Pilicy 2005”. Ukazanie się reportaży o Spale w TVP, TV TOYA i Radio ŁODZ
7. Postawienie tablicy atrakcji turystycznych Spały i Inowłódza przy ulicy I. Mościckiego w Spale
8. Zaproszenie do Spały stryjecznej wnuczki prezydenta RP Pani prof.dr hab. Inż. Hanny Mościckiej Grzesiak i prawnuczka budowniczego Spały inż. Andrzeja Mikuckiego
9. Przeprowadzenie konferencji w Spale zatytułowanej „ Prezydent RP Ignacy Mościcki w Spale” i wydanie drukiem materiałów z tej Konferencji
10. Włączenie się LOT do pracy Komitetów Organizacyjnych – Dożynek Prezydenckich i Hubertusa Spalskiego
11. Nawiązanie współpracy z Katedrą Architektury Krajobrazu KUL w Lublinie. Pomoc w opracowaniu przez studentów KUL koncepcji i projektów rozwiązań architektoniczno-przestrzennych centrum Spały
12. Na wniosek LOT w Spale „ Trasa Turystyczna – Bunkier w Konewce” otrzymała tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego w Polsce w 2006 roku
13. Udzielenie pomocy w utworzeniu lokalnych grup działania Lider+, przekształconych następnie w stowarzyszenie „DOLINA PILICY”
14. Zorganizowanie wspólnie z Polska Organizacją Turystyczną i Wyższą Szkołą Turystyki i Rekreacji w Warszawie konferencji zatytułowanej „ Regionalne i lokalne organizacje turystyczne jako czynnik aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół turystyki”
15. Zrealizowanie na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim kolejnej edycji „ Media wśród Nas – Dolina Pilicy 2007” dla dziennikarzy branży turystycznej
16. Na wniosek LOT w Spale Jarmark Spalski Antyków i Rękodzieła Ludowego został przez Polską Organizacje Turystyczną uznany za najlepszy Produkt Turystyczny w Polsce w 2007 roku
17. Zrealizowanie projektu „ Przez lasy nad Pilicę- pieszo i rowerem”. Dla tych potrzeb LOT w Spale opracował i wydał mapę „ Lasy nad Pilicą” oraz zorganizował imprezę „ Z kompasem przez las” – rajd pieszo-rowerowy na dystansie 100 km
18. Podjęcie działania na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 48 i spowolnienie ciężkiego transportu kołowego przez centrum Spały
19. Spotkania i rozmowy z Mazowiecka Spółką Gazową w zakresie gazyfikacji Spały
20. Zainicjowanie i zrealizowanie projektu Honorowych Ambasadorów Spały za szczególne zasługi poniesione dla Spały. Do dzisiaj wręczono ich ponad 130,są nimi głównie znani sportowcy, trenerzy, działacze sportowi i samorządowi, naukowcy, dziennikarze i komentatorzy sportowi
21. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Dolina Pilicy rozszerzenie oferty turystyki rowerowej i kajakowej. Oznakowanie szlaków wodnych oraz miejsc postojowych na Pilicy ze środków stowarzyszenia Dolina Pilicy
22. Zorganizowanie wystawy historycznej pt „ Młynarze-Carowie-Prezydenci”
23. Ustawienie w Spale 2 głazów pamiątkowych Leona Mikuckiego i Waleriana Kronenberga
24. Zorganizowanie rekonstrukcji historycznej „Bitwa o Pilicę”
25. Uzyskanie nagród w konkursie „ Piękniejsza Polska” dla Zbigniewa Tomkowskiego za stworzenie jednego z najnowocześniejszych ośrodków sportowych w Europie, oraz dla Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale za konsekwentne pielęgnowanie historii i tradycji spalskiej rezydencji carskiej i prezydenckiej oraz promowanie Spały jako nowoczesnego kompleksu turystyczno-sportowego
26. Podpisanie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie porozumienia o współpracy w zakresie organizacji warsztatów, plenerów i konferencji naukowych
27. Nawiązanie współpracy z Instytutem Miast i Geografii Turystyki Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie badań nad funkcją turystyczną Spały
28. Podpisanie umowy o współpracy z Gminą Białowieża
29. Wydanie książek Wojenna Spała, Carska Spała, Prezydencka Spała
30. Zorganizowanie pleneru malarskiego dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
31. Zorganizowanie wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie trzech edycji międzynarodowych konferencji naukowych „ Kulturowa i cywilizacyjna tożsamość Polaków”
32. Wydanie płyty CD zatytułowanej „ Spacer po prezydenckiej Spale”
33. Podjęcie współpracy z Regionalna Dyrekcją Lasów Państwowych i Nadleśnictwem Spała
34. Uroczyste, wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Sportu i Polski Związkiem Lekkiej Atletyki nadanie stadionowi COS-OPO w Spale imienia Kamili Skolimowskiej
35. Uroczyste spotkanie Honorowych Ambasadorów Spały i posadzenie „Lasu Honorowych Ambasadorów Spały”
36. zorganizowanie Konferencji Naukowej zat. „ Spała wczoraj i dziś” z prezentacją projektu zagospodarowania centrum Spały i odbudową pałacu myśliwskiego
37. Wystąpienie i nadanie 17 działaczom turystycznym z naszego regionu odznak „ Za zasługi dla turystki” przez Ministra Sportu i Turystyki
38. Odsłonięcie w Spale tablicy pamiątkowej poświęconej Kazimierzowi Skórewiczowi
39. Uhonorowanie Lokalnej Organizacji Turystyczne w Spale specjalnym wyróżnieniem przez prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej z okazji X-lecia działalności
40. Udział przedstawicieli LOT w Spale w pracach nad projektem „Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilica” i „ Strategii Rozwoju Gminy Inowłódz”
41. Współorganizowanie akcji „ Kolej na Spałę”